Gây Quỹ Cộng Đồng Cho Dự Án Vựng Tập “Hanoi Grapevine’s Finest 2019 – 2024”

12,220,000  Đã được ủng hộ
170,000,000  Mục tiêu
7.19%
Thành công

Dự án gây quỹ Game Đồng Cỏ Lau

3,952,000  Đã được ủng hộ
40,000,000  Mục tiêu
9.88%
Thành công

Gây quỹ để xuất bản cuốn sách truyện “Để Mẹ Hạnh Phúc”

46,149,999  Đã được ủng hộ
40,000,000  Mục tiêu

Gây quỹ cho dự án series Vietnam Boylove Một Ngày Biển Xanh

5,765,000  Đã được ủng hộ
500,000,000  Mục tiêu
1.15%
Thành công

Dự án Hoạt hình con Thỏ

1,698,116,725  Đã được ủng hộ
1,200,000,000  Mục tiêu
142%
Thành công

Dự án Mùa hè tròn trĩnh

40,040,000  Đã được ủng hộ
40,000,000  Mục tiêu
100%
Thành công