Comicola thu một khoản phí cố định là mười lăm phần trăm (15%) cho tất cả các dự án gây quỹ trên hệ thống Comicola. Phí được tính trên giá trị thực số tiền bạn gây quỹ được, không phải mục tiêu gây quỹ do bạn đặt ra lúc đầu. Ngoài ra, khi gây quỹ trên Comicola, chủ dự án sẽ còn bị trừ đi 2 khoản phí, là phí cổng thanh toán, và phí chuyển khoản khi dự án thành công.

Chi tiết các khoản phí khi crowdfunding trên Comicola được mô tả dưới đây:

Phí vận hành của Comicola

Comicola thu một khoản phí cố định là 15% số tiền thực nhận khi dự án crowdfunding kết thúc. 

Phí cổng thanh toán

  • Nếu backer thanh toán qua cổng Momo, phí cổng thanh toán là 5%
  • Nếu backer thanh toán chuyển khoản ngân hàng, phí cổng thanh toán là 1%
  • Nếu backer thanh toán qua cổng VNPAY-QR, phí cổng thanh toán là 3%
  • Nếu backer thanh toán qua cổng thanh toán Paypal, phí cổng thanh toán là 4.40%

Phí chuyển khoản cho chủ dự án

Comicola chuyển khoản số tiền gây quỹ cộng đồng cho chủ dự án thông qua chuyển khoản ngân hàng nội địa. Khi chuyển khoản số tiền gây quỹ cho chủ dự án, chủ dự án sẽ chịu phí chuyển khoản, tùy thuộc vào ngân hàng gửi và ngân hàng nhận tiền.