Pin Collection “The Light of Love”

1,000,000  Đã được ủng hộ
100,000,000  Mục tiêu
1.00%
Thành công

Board game Liên Quân Card Fight

13,185,000  Đã được ủng hộ
45,000,000  Mục tiêu
29.30%
Thành công

Xà Phòng Liên Quân

30,000  Đã được ủng hộ
30,000,000  Mục tiêu
0.10%
Thành công

Liên Quân Collectible Chess Figures

Đã được ủng hộ
300,000,000  Mục tiêu
0%
Thành công

Super chess x Supreme cards

6,572,000  Đã được ủng hộ
300,000,000  Mục tiêu
2.19%
Thành công

Mô hình 3D nhân vật game Liên Quân

11,100,000  Đã được ủng hộ
60,000,000  Mục tiêu
18.50%
Thành công