Gây quỹ cho dự án card game Sử Hộ Vương

295,600,000 VND Đã được ủng hộ
250,000,000 VND Mục tiêu
118%
Thành công

Gây quỹ cho dự án phim “Câu Chuyện Pháp Sư”

120,250,000 VND Đã được ủng hộ
250,000,000 VND Mục tiêu
48%
Thành công

Gây quỹ cộng đồng cho cuốn sách “Dệt Nên Triều Đại”

212,650,000 VND Đã được ủng hộ
200,000,000 VND Mục tiêu
106%
Thành công

Crowdfunding cho bộ board game “Dozen War – Thập Nhị Chiến”

209,200,000 VND Đã được ủng hộ
200,000,000 VND Mục tiêu
105%
Thành công

Gây quỹ để xuất bản Cuốn sách “Họa Sắc Việt”

185,012,500 VND Đã được ủng hộ
150,000,000 VND Mục tiêu
123%
Thành công