Liên Quân Card Collection

52,270,000  Đã được ủng hộ
90,000,000  Mục tiêu
58.08%
Thành công

Búp bê len Liên Quân Mobile

500,000  Đã được ủng hộ
30,000,000  Mục tiêu
1.67%
Thành công

Hiện Thân Siêu Việt

2,010,000  Đã được ủng hộ
250,000,000  Mục tiêu
0.80%
Thành công

Pin Collection “The Light of Love”

1,000,000  Đã được ủng hộ
100,000,000  Mục tiêu
1.00%
Thành công

Board game Liên Quân Card Fight

13,185,000  Đã được ủng hộ
45,000,000  Mục tiêu
29.30%
Thành công

Xà Phòng Liên Quân

30,000  Đã được ủng hộ
30,000,000  Mục tiêu
0.10%
Thành công