70,330,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

66

Người ủng hộ

100%

Thành công
452,967,368 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

257

Người ủng hộ

181%

Thành công
48,495,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

116

Người ủng hộ

70%

Thành công
106,780,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

329

Người ủng hộ

107%

Thành công
23,000,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

92

Người ủng hộ

12%

Thành công
15,440,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

41

Người ủng hộ

13%

Thành công
295,600,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

1229

Người ủng hộ

118%

Thành công
120,250,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

50

Người ủng hộ

48%

Thành công
212,650,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

267

Người ủng hộ

106%

Thành công
209,200,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

230

Người ủng hộ

105%

Thành công
27,270,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

63

Người ủng hộ

136%

Thành công
185,012,500 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

34

Người ủng hộ

123%

Thành công
30,590,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

71

Người ủng hộ

102%

Thành công
255,770,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

763

Người ủng hộ

102%

Thành công
240,775,200 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

579

Người ủng hộ

161%

Thành công
60,690,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

202

Người ủng hộ

121%

Thành công
15,830,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

22

Người ủng hộ

11%

Thành công
141,390,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

395

Người ủng hộ

141%

Thành công
166,150,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

892

Người ủng hộ

166%

Thành công
37,850,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

117

Người ủng hộ

126%

Thành công
143,157,069 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

28

Người ủng hộ

143%

Thành công
153,950,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

266

Người ủng hộ

103%

Thành công
70,521,796 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

198

Người ủng hộ

102%

Thành công
100,600,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

347

Người ủng hộ

101%

Thành công
183,500,600 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

436

Người ủng hộ

122%

Thành công
200,300,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

343

Người ủng hộ

100%

Thành công
10,100,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

26

Người ủng hộ

13%

Thành công
200,720,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

378

Người ủng hộ

100%

Thành công
206,860,001 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

708

Người ủng hộ

138%

Thành công
119,900,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

851

Người ủng hộ

120%

Thành công
101,900,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

324

Người ủng hộ

102%

Thành công
252,700,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

586

Người ủng hộ

126%

Thành công
330,300,000 VND đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

711

Người ủng hộ

110%

Thành công