12,220,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

7

Người ủng hộ

7.19%

Thành công
3,952,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

16

Người ủng hộ

9.88%

Thành công
46,149,999  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

57

Người ủng hộ

115%

Thành công
5,765,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

23

Người ủng hộ

1.15%

Thành công
1,698,116,725  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

5480

Người ủng hộ

142%

Thành công
40,040,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

89

Người ủng hộ

100%

Thành công
52,270,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

22

Người ủng hộ

58.08%

Thành công
500,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

1

Người ủng hộ

1.67%

Thành công
2,010,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

2

Người ủng hộ

0.80%

Thành công
1,000,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

5

Người ủng hộ

1.00%

Thành công
13,185,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

44

Người ủng hộ

29.30%

Thành công
30,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

3

Người ủng hộ

0.10%

Thành công
đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

0

Người ủng hộ

0%

Thành công
6,572,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

28

Người ủng hộ

2.19%

Thành công
11,100,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

9

Người ủng hộ

18.50%

Thành công
16,900,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

16

Người ủng hộ

6.50%

Thành công
50,300,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

48

Người ủng hộ

101%

Thành công
70,330,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

66

Người ủng hộ

100%

Thành công
312,462,368  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

235

Người ủng hộ

125%

Thành công
48,495,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

116

Người ủng hộ

70.28%

Thành công
106,780,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

329

Người ủng hộ

107%

Thành công
23,000,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

92

Người ủng hộ

11.50%

Thành công
15,440,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

41

Người ủng hộ

12.87%

Thành công
295,600,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

1229

Người ủng hộ

118%

Thành công
120,250,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

50

Người ủng hộ

48.10%

Thành công
212,650,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

267

Người ủng hộ

106%

Thành công
209,200,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

230

Người ủng hộ

105%

Thành công
27,270,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

63

Người ủng hộ

136%

Thành công
185,012,500  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

34

Người ủng hộ

123%

Thành công
30,590,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

71

Người ủng hộ

102%

Thành công
255,770,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

763

Người ủng hộ

102%

Thành công
240,775,200  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

579

Người ủng hộ

161%

Thành công
60,690,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

202

Người ủng hộ

121%

Thành công
15,830,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

22

Người ủng hộ

10.55%

Thành công
141,390,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

395

Người ủng hộ

141%

Thành công
166,150,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

892

Người ủng hộ

166%

Thành công
37,850,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

117

Người ủng hộ

126%

Thành công
143,157,069  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

28

Người ủng hộ

143%

Thành công
153,950,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

266

Người ủng hộ

103%

Thành công
70,521,796  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

198

Người ủng hộ

102%

Thành công
100,600,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

347

Người ủng hộ

101%

Thành công
183,500,600  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

436

Người ủng hộ

122%

Thành công
200,300,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

343

Người ủng hộ

100%

Thành công
10,100,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

26

Người ủng hộ

12.63%

Thành công
200,720,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

378

Người ủng hộ

100%

Thành công
206,860,001  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

708

Người ủng hộ

138%

Thành công
119,900,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

851

Người ủng hộ

120%

Thành công
101,900,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

324

Người ủng hộ

102%

Thành công
252,700,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

586

Người ủng hộ

126%

Thành công
330,300,000  đã được ủng hộ

0

Ngày còn lại

711

Người ủng hộ

110%

Thành công